Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce s o.z.: Špeciálna ZŠ internátna a ZŠ pri zdrav.zariadení, Špitálska 1

Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce s o.z.: Špeciálna ZŠ internátna a ZŠ pri zdrav.zariadení, Špitálska 1

Školská 10
07101 Michalovce
IČO: 17080789

Informácie o inštitúcii Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce s o.z.: Špeciálna ZŠ internátna a ZŠ pri zdrav.zariadení, Špitálska 1

 

Pre koho sme

Žiakov, ktorí majú problémy s učením, je z roka na rok viac. Známy psychológ Miron Zelina tvrdí, že dnes je už viac detí problémových, ako bezproblémových. Vysoké tempo učiva, zlé podmienky v rodine, čoraz častejšie poruchy správania, učenia, hyperaktivita. To všetko sú následky, ktoré na deťoch zanecháva rýchle životné tempo. Aj v tomto prípade totiž platí, že menej je niekedy viac.

Zaradenie žiaka do špeciálnej základnej školy nie je žiadnou hanbou pre rodinu, ale naopak správnou voľbou, ktorou chceme pre svoje dieťa len to najlepšie. Znamená to len, že sa dieťa musí učiť inak (iným tempom, inými metódami), ako ostatní žiaci, a preto mu musí byť venovaná zvýšená pozornosť.

Ak žiak nestíha tempo v škole a preukáže to patričný odborník, takéto dieťa sa nazýva žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, žiak so zdravotným oslabením a chorý žiak, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiak s ťažkým mentálnym postihnutím umiestnený v domovoch sociálnych služieb, žiak s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu (§3 ods.2 zákona 29/1984 Zb.) A práve vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím sa v plnom rozsahu venuje špeciálna škola (porov. Vyhláška 322/2008 Z.z.)

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom a zmyslom vzdelávania dieťaťa v špeciálnej škole je rozvíjanie jeho individuality, pozitívneho sebahodnotenia a celkovej nezávislosti jedinca.

Ako učíme

Vzdelávací proces prebieha pod vedením špeciálneho pedagóga, ktorý používaním vhodných edukačných metód venuje pozornosť všetkým žiakom. Počet žiakov v triedach je výrazne nižší ako na bežných základných školách, čo zefektívňuje a dynamizuje vyučovací proces. Škola je vybavená technicko–materiálnymi potrebami a pomôckami (špeciálne učebnice, kompenzačné pomôcky, diktafón, počítač, výučbové programy, korekcia gramatiky v počítači, kalkulačka, gramatické tabuľky.) Žiaci rozvíjajú svoje zručnosti v drevárskej dielni, v dielni pre prácu s kovom, v dielni pre šitie a drobné domáce práce, kuchynke. Žiakmi veľmi obľúbená je aj počítačová miestnosť.

Naši žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych vystúpeniach tancom a spevom (Srdce ako dar, Straňančan a i.), výtvarnými prácami, športom.

Internát

Naša škola ponúka možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený. Žiaci tu majú zaobstaranú stravu 5 krát denne a stálu výchovnú starostlivosť.

Autisti
#
Downov syndróm


*Downov syndróm alebo trizómia 21 je vrodený defekt spôsobený spravidla prebytočným chromozómom na 21. chromozómovom páre. Navonok sa prejavuje abnormalitami v štruktúre a funkcii tela.

Downov syndróm (DS) je najčastejším ochorením spôsobeným poruchou chromozómov. Vyskytuje sa u 1 zo 650 narodených detí. U ľudí s DS sa 21. chromozmóm alebo jeho časť vyskytuje v každej bunke namiesto zvyčajného dvojnásobku trojnásobne - tzv. trizómia 21. To znamená, že v každej bunke je 47 chromozómov namiesto 46. Väčšinou existuje strojnásobenie celého chromozómu (voľná trizómia). Zriedkavá je translokačná trizómia, pri ktorej sa nadpočetný úsek chromozómu 21 prichytáva na iný chromozóm. Len pri translokačnej trizómii 21 môže byť prenášačom jeden z rodičov, následkom toho sa môže v jednej rodine narodiť viac detí s DS. Voľná trizómia sa ale vyskytuje náhodne a pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa sa zvyšuje s vekom matky. Za príčinu sa tiež považuje pôsobenie exogénnych faktorov (ionizačné žiarenie, vírusy, chemikálie).

Symptómy

  • variabilné zníženie inteligencie
  • spomalenie vývoja motoriky
  • vrodené srdcové chyby
  • vývojové anomálie v tráviacom trakte
  • poruchy sluchu, zraku
  • sklony k leukémii
  • narušená funkcia štítnej žľazy

*http://sk.wikipedia.org/


Variant "A"

#
Variant "B"

Variant "B" je určený pre žiakov, ktorím je obtiažnejšie vzdelávať sa vo variante "A". Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je vybaviť žiakov základnými poznatkami a praktickými zručnosťami, ktoré im umožňujú zapojiť sa do spoločenského života. Počet detí v triede je nižší, čo umožňuje učiteľovi pracovať s každým žiakom individuálne. Vzdelávejú sa tu aj deti s Downovým syndrómom, ktoré sa každé ráno tešia na svojich spolužiakov, na pravidelný program i odmeny za učenie. Triedy sú vybavené relaxačným kútikom. Žiaci majú zredukovaní obsah vzdelávania. Dominantné je pracovné vyučovanie, ktoré je pre rozvoj motoriky nevyhnutné. Po ukončení školy môžu žiaci ďalej pokračovať v štúdiu v praktickej škole

Variant "C"

Od šk.roku 2005/2006 sa v našej škole vytvorili podmienky pre vzdelávanie žiakov s ťažkým mentálnym postihom vo variante "C".Toto vzdelávanie je zabezpečené aj v

  • DSS Michalovce(2 triedy)
  • DSS Strážske(4 triedy)

Každý žiak ma vypracovaný 3-mesačný plán.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Viera Kravetzová
riaditeľka školy

Mgr.Marcela Prepilková
zástupkyňa riaditeľky školy

mail.:szsi@stonline.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit